dijous, 3 de gener de 2008

Proposta del GPM PSC i GPM PP

Aquest escrit no és tot el document. El document sencer te 14 pàgines.

A finals d'agost de 2007 van ésser lliurades nombroses signatures de veïns de Malgrat de Mar i d'altres pobles en els quals se sol·licitava la "preservació de l'espai natural de l'arbreda de Can Feliciano."
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 4 de setembre de 2007, amb nou vots favorables d’ ERC, CIU, ICV-EA i PPC i vuit en contra del PSC, acordà:
- "Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la suspensió de l’execució del ‘’Projecte Constructiu de canalització de la Riera de Palafolls en el terme municipal de Malgrat de Mar entre el Carrer Riera (pk 0+457,5) i el Carrer del Carme (p0+949)’’ entre el carrer Riera i el pont del Carrer Passada per tal de preservar l’espai natural de l’arbreda de Can Feliciano.
- Demanar a l’ACA la modificació del projecte per tant que en el tram afectat les obres es limitin a la col·locació de la canonada de sanejament prevista soterrada dins de la llera de la riera.
- Demanar a l’ACA que consideri la inclusió d’aquest tram dins dels estudis constructius del tercer tram de la riera de Palafolls, o d’altres alternatives que facin efectiva la preservació de l’espai actual, mantenint la partida pressupostària prevista del tram suspès per a la posterior execució."
................................
................................
Sistematitzant els punts forts i febles d’ambdues propostes exposem els punts forts i febles següents:
Projecte Aprovat
Punts Forts

• Minimitza l’espai a ocupar.
• Implica menys afectacions al domini públic.
• Permet mantenir alguns dels arbres amb un millor estat fito-sanitari i millors condicions bio-mecàniques.
• Implica menys afectacions al trànsit.
• Possibilita la integració en un paisatge urbà.
• No exclou les previsions de continuació de l’eix cívic ja existent aigües avall.

Punts Febles

• Implica l’abatiment de 3 arbres més respecte de l’alternativa proposada.
• No preveu l'estudi de càrregues necessàries per la seva cobertura per a ús de vianants, tal i com preveu el POUM.


Alternativa proposada
Punts Forts

• Realitza un tractament naturalitzat de l’actual espai lliure de la llera.
• Es proposa la millora del pont del Cr. Riera.
• Possibilitat de reintroducció de l’Alocar a part de la llera i talús.

Punts Febles

• La ‘re-naturalització’ d’un espai urbà, en especial per les seves dimensions, el seu entorn i la seva funcionalitat, pot resultar incongruent i comporta un manteniment constant, igual o superior al de qualsevol altre espai verd urbà municipal.
• Implica l’abatiment de quatre arbres, tres dels quals el projecte aprovat mantenia, i dels que compten amb un millor estat fito-sanitari i unes millors condicions bio-mecàniques.
• Major complexitat tècnica de funcionament, que implica alhora un major risc de mal funcionament davant episodis d’avingudes.
• La major complexitat tècnica derivada de la voluntat de desdoblar el cabal exigeix refer el pont del Cr. Riera.
• S’introdueixen transicions, les quals, en general, impliquen un pitjor funcionament hidràulic.
• Encariment notable del projecte (a càrrec de l’ACA) i increment del cost de manteniment (a càrrec de l'Ajuntament).
• Major ocupació de l’espai públic, tot condicionant l’adequació de l’espai lliure més ampli, l’antic solar de Can Feliciano, donat que hi transcorreria el calaix de la riera soterrada i impossibilitaria l’arrelament de nous arbres.
• Major afectació al trànsit i durant un període de temps més llarg.
• Presumiblement caldria abatre l’arbrat existent adjacent a l’aparcament del CAP.
• Exclou la possibilitat de realitzar una cobertura total de l’endegament, fins i tot per a ús de vianants.


8) En el decurs del present anàlisi d’alternatives, l’equip de govern constata que la canalització proposada no ha considerat cap tipus d’eventual sobrecàrrega per coronació dels murs. Motiu pel qual, i amb la voluntat de no impossibilitar el futur cobriment del calaix proposat en el projecte aprovat, s'ha encarregat a l'enginyeria TADEC, SL, l’anàlisi de la viabilitat del cobriment total de la canalització proposada. Les conclusions d'aquest, sintetitzades en l’Informe – Valoració de les alternatives de la canalització projectada del torrent de Palafolls, permeten establir diferents alternatives per fer possible cobrir la canalització per a ús de vianants.

En conclusió,
.1A. L'alternativa lliurada no suposa una millora substancial respecte del projecte aprovat pel que fa a la preservació de l'arbreda, que era l'objectiu de la moció plenària de 4-9-2007, atès que aconsegueix mantenir només 3 arbres més que en el projecte aprovat, els quals no són els de més valor botànic ni els que compten amb millors condicions bio-mecàniques.
.2B. La major complexitat tècnica de l’alternativa suposa la introducció de transicions que impliquen un major risc de mal funcionament davant episodis d’avingudes. Alhora, el desdoblament de canals exigeix refer el pont del Cr. Riera.
.3C. L'alternativa suposa una major ocupació i afecció d’espai públic i a més implica greus alteracions al trànsit i afeccions a la mobilitat del municipi.
.4D. L’alternativa implica un increment notable del cost, finançat amb els impostos de tots els ciutadans.
.5E. L'alternativa no és congruent amb la voluntat municipal expressada reiteradament en diferents plans municipals de consolidar la riera com eix cívic vertebrador i connector del municipi.
.6F. L’alternativa no és congruent en tant que pretén renaturalitzar un espai plenament urbà.
Per tot això exposat, aquest GPM PSC proposa al Ple, l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Sol·licitar a l'Agència Catalana de l'Aigua la continuació immediata de l’execució de les obres segons el projecte aprovat al juliol del 2004, vist que havent analitzat l’alternativa lliurada s'entén que no respon satisfactòriament a l'objectiu de la moció de 4-9-2007, que no era altre que el de preservar l’espai natural de l'arbreda de Can Feliciano. L’alternativa afecta tant sols 3 arbres menys respecte del projecte aprovat, i no és congruent amb els objectius estratègics de l'Ajuntament, de consolidar la riera com eix cívic en un espai urbà.
SEGON.- Demanar el reforçament de la canalització de la Riera de Palafolls en el tram pendent d'executar per possibilitar el seu posterior i eventual cobriment per un ús compatible amb el d’espai verd, segons dictamen tècnic que s'acompanya, atès que l'objectiu municipal és consolidar-la com un eix cívic i vertebrador en coherència amb el tram ja executat (alternativa B del dictamen).
TERCER.- Manifestar que l'Ajuntament no s’oposa a la millora de l'endegament del pont del Cr. Riera si l'ACA continua estimant oportuna i necessària aquesta intervenció.
QUART.- Notificar aquest acord a l'Agència Catalana de l'Aigua.

Malgrat de Mar, 27 de desembre de 2007.

L'ALCALDESSA PORTAVEU DEL GRUP,

Conxita Campoy Martí

28 comentaris:

Sentinella en vetlla: ha dit...

Realment és tenir habilitat trobar tants punts a favor en el seu projecte i només tres en el nostre. I compareu els punts negatius també!
Com s'ho deuen fer?
Crec que no els queda clar que el pont del C\Riera s'ha de fer de nou tant en un com en l'altre (amb la diferència de que en el seu projecte ho paga el Poble de Malgrat).
En aquest escrit recorren contínuament al text del Marimurtra i a la cobertura per als vianants, cap dels dos temes ens ha importat mai gaire a la Plataforma!
I per finalitzar, un punt a considerar, on es parla del VALOR PATRIMONIAL D'AQUEST ESPAI!?

Anònim ha dit...

tu te calles, en aquest blog no hi pintes res!

Sentinella en vetlla: ha dit...

Quina sorpresa! Un caganer que s'ha escapat del pessebre i va deixant cagaradetes pels blogs!
Gràcies pel teu apreci, segur que en el fons m'estimes molt. Mua!

Anònim ha dit...

a l'anònim de les 13.08
Per el que dius, i com ho dius, tu sí que no hi pintes res en aquest blog.

Anònim ha dit...

entinella,mes que caganer,CAGAT I COBARD,i lanonim que digi i contesti el que bugi que aixo es el que es.

Anònim ha dit...

És interessant el que escriuen aquests anònims, deixeu que escriguin, ells sols es desqualifiquen. Ataquen al sentinella, perquè, són incapaços de rebatre, amb arguments, el que diu.
Jo et felicito pel teu escrit, ànims.

Anònim ha dit...

Si no ho entenc malament, el que diu l'alcaldesa es que farà el que ja tenia previst de fer.
Es a dir que es passa la democracia pel forro, perquè els que han firmat per mantenir la riera oberta tal com s'explica en el nou projecte presentat per l'ACA, son mes que els que la varen votar.
Es indignant i trist.

Anònim ha dit...

Lo interesante de los anonimos esque tanto unos como otros sois unos MOÑAS no teneis cojones a decir las cosas claras solo a intentar asustar ala gente.
Pero cuidadin no valla aser que la gente en un acto que nadie se espere tedeje en evidencia o con cara de idiota.

MALGRATOT ha dit...

Maria Jesus, esasto!, és escòria democràtica el que tenim, és la màfia del ciment i la totxana amb disfressa de demòcrates.

Anònim ha dit...

I tu malgratonto, no t'has vist en el mirall aquest matí. Ja t'ho vaig dir un dia que a tots els regnes havia d'haver un bufó i tu cada dia en tens més de bufó.

Anònim ha dit...

EL POUM NO DIU ENLLOC QUE AQUELL ESPAI HAGI DE SER UN PAS PER A VIANANTS. L'ALCALDESSA MENTEIX

Anònim ha dit...

Maria Jesús, tens tota la raó
teresa

Anònim ha dit...

Opossició!desperteu per favor el poble os necessita

Anònim ha dit...

Llei d'Urbanisme de Catalunya.

Article 9

Directrius per al planejament urbanístic.

2. És prohibit d'urbanitzar i d'edificar en zones inundables i en zones de risc per a la seguretat i el benestar de les persones, salvant les obres vinculades a la protecció i la prevenció dels riscs.

3. El planejament urbanístic ha de preservar els valors paisatgístics d'interès especial, el sòl d'alt valor agrícola, el patrimoni cultural i la identitat dels municipis, i ha d'incorporar les prescripcions adequades perquè les construccions i les instal•lacions s'adaptin a l'ambient on estiguin situades o bé on s'hagin de construir i no comportin un demèrit per als edificis o les restes de caràcter històric, artístic, tradicional o arqueològic existents a l'entorn.


Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme

Article 6
Directriu de preservació front als riscs d'inundació

6.1 Als efectes de l'aplicació de la directriu de planejament que estableix l'article 9.2 de la Llei d'urbanisme, dins la zona inundable, que està constituïda per la llera dels rius i rieres i per aquelles franges de terreny vinculades a la preservació del règim de corrents i de les planes d'inundació per episodis extraordinaris, s'ha de distingir la zona fluvial, la zona de sistema hídric i la zona inundable per episodis extraordinaris.

6.2 La zona fluvial és la part de la zona inundable que inclou la llera del riu i les seves riberes i que l'instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d'acord amb l'avinguda per al període de retorn de 10 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.
El planejament urbanístic ha de qualificar els terrenys inclosos en la zona fluvial com a sistema hidràulic i no hi pot admetre cap ús, llevat d'aquells previstos a la legislació aplicable en matèria de domini públic hidràulic.

6.3 La zona de sistema hídric és la part de la zona inundable que l'instrument de planificació hidrològica corresponent delimita d'acord amb l'avinguda per al període de retorn de 100 anys, tenint en compte els requeriments hidràulics i ambientals i respectant la seva continuïtat.
En la zona de sistema hídric el planejament urbanístic no pot admetre cap nova edificació o construcció ni cap ús o activitat que suposi una modificació sensible del perfil natural del terreny, que pugui representar un obstacle al flux de l'aigua o l'alteració del règim de corrents en cas d'avinguda.

Es consideren usos compatibles amb aquestes condicions els següents:

b) Els parcs, espais lliures, zones enjardinades i usos esportius a l'aire lliure, sense edificacions ni construccions de cap mena.

Salut,

Núria.

Anònim ha dit...

però ¿aixó és una posició d´equip de govern pscm-ppm o només pscm? perquè per un cantó diu "l´equip de govern" i per altre només signa la conxita com a portaveu del grup (pscm?).

Joan.

Anònim ha dit...

si fos possició de govern, ¿hauria d´haver-hi la signatura dels dos grups que el composen? ¿no? a menys que l´hagin coronat faraona omnipotent de cel mar i terra?

Anònim ha dit...

Quan han d´engiponar qualsevol cosa sense l´ajut del personal funcionarial al seu servei,se´ls veuen totes les virtuts.
En "plata" ,uns bunyolaires.

Anònim ha dit...

el problema es que l oposicio d aquest poble, crida molt pero no fa res, neus, teresa, laseres, ara us heu de moure, el poble no pot fer res mes.

Anònim ha dit...

Discrepo totalment amb el de les 10,48.A mi el que em sembla és que l´oposició es mou massa i crida poc.
El poble ha de fer un acte massiu de recolzament el dia 10 de gener.
Tots hem de portar el nostre gra de sorra.

Anònim ha dit...

Si el que diu la Nuria es cert, i sembla que ho es, haurían de pararse les obres, no?
No crec que l'Ajuntament de Malgrat pugui estar per damunt de la llei, encara que la Conxita sembla que es pensa que si.

Anònim ha dit...

a la pag web de ERC hi ha un escrit de l'arbreda

Anònim ha dit...

Després diuen que no es polititza la Plataforma i que no va en contra de ningú. Com diria en Puigcercós en el Polonia: Per favor!

Anònim ha dit...

Benvolgut burri-not:

Que la portaveu d´Esquerra faci un article d´opinió a la web del seu partit parlant del tema de la Riera
no te cap relació amb la Plataforma.

Anònim ha dit...

Com que és burri-not se li pot permetre dir el que diu. Cal prendre paciència amb les provocadores patrulles feixistes.

Anònim ha dit...

Això, això anèu-vos retratant. Us molesta que la gent opini diferent a vosaltres.....

Anònim ha dit...

Ei burinot collonero que escrius a la mateixa hora en dos llocs,

1.- No generalitzis, sinó també puc pensar que tots són com tu.

2.- Aquí ningú surt retratat. Bé, si,

Riera igual a 24.000 Euros, fets que fan que la política caigui diàriament desprestigiada.

3.- Digues alguna cosa de profit a part d'oposar-te a l'opinió de la Plataforma, defensa amb criteri el teu fil, vull que em convèncis amb paraules i conclusions certeres. Vull dades, vull saber perquè és millor el primer projecte, vull saber perquè cal formigonar aquest tram amb forma de "u", vull saber perquè el segon projecte decau vers el primer, vull que m'expliquis, de debó, no crec en els "nooos" per automatisme ni d'un cantó ni de l'altre. Per part de la Plataforma puc llegir el que pensen amb els diferents posts que han anat penjant, em podries tu explicar el teu plantejament? M'agrada estar informat per part de tothom i per ara l'únic que he pogut veure per part dels que defensen el primer tram és un posició de negació al segon sense explicar perquè. Les coses no es defensen atacant les altres, es defensen argumentant en les que creus.

Anònim ha dit...

acabo de llegir l'escrit de la teresa i està bé, a més de ser sincer. crec que l'oposició, juntament amb ciu i icv, fa bé la seva feina. no els reclamem a ells el que no fan els que manen. després els reclamem que parlin, que cridin, que es moguin, i quan ho fan, després se'ls critica (des de visions interessades, suposo). personalment penso que des de fa 4 o 5 anys a Malgrat, coincidint amb la renovació de l'oposició al 2003, hi ha molt més moviment polític, més inquietud, més interès, etc. alguna cosa es mou a malgrat i ells en tenen bona part de culpa! tampoc s'ha de ser cec. fa temps que han estat reclamant que l'equip de govern ha de conservar el patrimoni, i en alguns casos el poble tampoc es va mobilitzar massa. la gent és injusta moltes vegades, i molts d'aquests no van a votar o voten el que hi ha a la poltrona, que ja els va bé. després passa el que passa com casos com aquest de l'arbreda.
això ja es veurà d'aquí uns anys. la gent serà conscient del que s'ha perdut i el que es podria haver convservat i tingut per a les futures generacions. i quedi clar que no sóc pessimista, perquè el moviment popular que ha sorgit ara ha estat exemplar i esperançador. jo no vull perdre l'esperança que això canviarà algun dia.

Reformar Local ha dit...

empresa de reformas en madrid

empresa de reformas

ofertas hacer reformas

trabajos e ideas de reformas

presupuesto de reformas

presupuesto reformar cocina

presupuesto reformar baño

empresa de reformas en madrid
empresa de reformas en madrid

empresa de reformas

ofertas hacer reformas

trabajos e ideas de reformas

presupuesto de reformas

presupuesto reformar cocina

presupuesto reformar baño

empresa de reformas en madrid